Disortografía

Què és la disortografia?

La disortografia és una alteració neurobiològica recollida pel DSM-V dins l’apartat de la dislèxia per la seva gran comorbiditat en l’expressió escrita. Està especificat com a 315.2 (F81.81) amb dificultat en l’expressió escrita i s’observa tant dificultats a l’ortografia com a l’escriptura, accentuant-se en la correcció ortogràfica, la correcció gramatical i de la puntuació i la claredat o organització en l’expressió escrita .

Si no es detecta a temps, pot acusar un greu problema quan el nen o la nena tenen una escriptura inintel·ligible, i el seu nivell no és adequat a la seva edat acadèmica, però sense afectar la lectura ni la comprensió lectora.

Es pot donar el cas de persones que poden desenvolupar un text escrit sense sentit en no fer ús correctament de la relació fonema-grafema i sense utilitzar una correcta accentuació ni ús de signes de puntuació perquè no fan el concepte fonema-grafema de manera correcta.

L’especialista que ajuda a tractar la disortografia és la figura del logopeda que estudia, preveu, detecta, avalua, diagnostica i tracta els trastorns relacionats amb la comunicació i l’expressió humana.

Skip to content