Política de dades

Política de dades

D’acord amb la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, procedim a informar-vos del tractament de dades personals que realitzem:

1.- Responsable del tractament de les dades

El responsable del tractament de les vostres dades personals és ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS AMB DIFICULTATS D’APRENENTATGE A CATALUNYA-AFDA CATALUNYA (d’ara endavant, el “Titular”), amb N.I.F. G66370982 i domicili a l’av. Sant Ildefons, núm. 24 08940-Cornellà de Llobregat (Barcelona)

Aquesta Política de Privadesa regula l’accés i l’ús del Lloc Web (d’ara endavant, el «Lloc Web«) que el Titular posa a disposició dels usuaris d’Internet (d’ara endavant, els «Usuaris») interessats en els productes i els continguts (d’ara endavant, els «Serveis») oferts pel Titular en aquest.

Correo electrònic de contacte: info@afdacat.org

2.- Recomendacions

Si us plau, llegiu atentament i seguiu les recomanacions següents:

 • Mantingueu el vostre equip equipat amb programari antivirus degudament actualitzat contra programari maliciós i aplicacions de spyware que puguin posar en perill la seva navegació per Internet i la informació allotjada al seu equip.
 • Llegiu i reviseu aquesta Política de Privadesa i tots els textos legals posats a disposició pel Titular al Lloc Web.

3.- Informació sobre les dades que el Titular recopila a través del Lloc Web

Per al correcte funcionament del Lloc Web, el Titular pot tenir accés a les dades facilitades, si escau, per part de l’Usuari:

 • Dade d’ identificació: nom, cognoms i, si és aplicable, denominació social;
 • Dades de contacte: email, telèfon, adreça postal

4.- ¿Per què el Titular esta legitimat per a processar les seves dades?

El Titular recopilarà i tractarà les dades estrictament necessàries per a la finalitat corresponent.

La base de legitimació del Titular per al tractament de les dades dels Usuaris a través d’aquest Lloc Web és el consentiment dels Usuaris al tractament de les vostres dades personals, o bé l’aplicació de mesures precontractuals a sol·licitud de l’usuari.

En aquest sentit, el Titular tracta les dades personals dels Usuaris amb la finalitat de facilitar un mitjà de contacte amb els mateixos usuaris, tramitar i donar resposta a peticions, sol·licituds, incidències o consultes.

Acceptant aquesta Política de Privadesa i marcant les caselles corresponents, l’Usuari presta el seu consentiment a aquest tractament.

El Titular es pren molt seriosament la protecció de la seva privadesa i les seves dades personals. Per aquesta raó, les vostres dades personals es conserven de forma segura i es tracten amb la màxima cura, de conformitat amb les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (el «Reglamento General de Protección de Datos» o “RGPD»).

Aquesta Política de Privadesa regula l’accés i l’ús del servei que el Titular posa a disposició de l’Usuari interessat en els serveis i continguts allotjats al Lloc Web.

Pel que fa a aquest punt, l’Usuari podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment enviant un missatge a la següent adreça de correu electrònic: info@afdacat.org sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

5.- Quines són les finalitats del tractament de les vostres dades personals?

Les seves dades de caràcter personal demanades pel Titular podran ser utilitzades per a les següents finalitats, segons el consentiment atorgat al formulari de registre corresponent:

 • Permetre que el Lloc Web compleixi la funció de facilitar un espai per al contacte amb els Usuaris.
 • Gestionar, tramitar i donar resposta a peticions, sol·licituds, incidències o consultes dels usuaris.
 • Rebre per carta, telèfon, correu electrònic, SMS/MMS, o per altres mitjans de comunicació electrònica equivalents, comunicacions comercials o informació sobre productes i serveis del Titular, si així és consentit per part de l’Usuari.
 • Gestionar el lloguer, el pagament, la devolució i/o les incidències dels productes objecte de lloguer.

6.- Veracitat de les dades facilitades pels Usuaris

L’Usuari garanteix la veracitat de les dades personals facilitades i es compromet a comunicar al Titular qualsevol modificació d’aquestes dades. L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, i el Titular es reserva el dret d’excloure dels serveis tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sens perjudici de les altres accions que siguin procedents en Dret.

Es recomana que els usuaris protegeixin les seves dades amb la màxima diligència utilitzant les eines de seguretat adequades. El Titular no serà responsable de cap robatori, modificació il·legal o pèrdua de dades com a conseqüència de la manca de diligència de l’Usuari sobre l’accés al Compte.

L’Usuari assumeix la responsabilitat respecte de les Dades Personals de tercers que s’obtinguin, publiquin o comparteixin a través del Titular i declara per la present que té el consentiment dels tercers esmentats per proporcionar aquestes Dades al Titular.

Qualsevol modificació o actualització de les dades haurà de ser comunicada al Titular a través dels mitjans de comunicació previstos a la present Política de Privadesa.

7.- Conservació de dades

La protecció de la privadesa i de les dades personals dels Usuaris és molt important per al Titular. Per tant, el Titular fa tot el possible per evitar que les dades de l’Usuari siguin utilitzades de manera inadequada. Només el personal autoritzat té accés a les dades de l’usuari.

Les dades personals de l’Usuari es conservaran mentre perduri la finalitat per a la qual han estat demanades o mentre que l’Usuari no hagi revocat el seu consentiment, exercint algun dels drets que li són inherents de conformitat amb la legislació aplicable o sol·liciti l’esborrament de determinades dades personals.

El Titular podrà conservar les Dades Personals durant un període addicional quan l’Usuari presti el seu consentiment a aquest tractament, sempre que aquest consentiment segueixi vigent. A més, el titular estarà obligat a conservar dades personals durant un període addicional sempre que calgui per al compliment d’una obligació legal o per ordre que procedeixi de l’autoritat.

Posteriorment, una vegada finalitzat el termini de conservació, el Titular mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts per a suprimir-los posteriorment.

El Titular es compromet al compliment de la seva obligació de secret i confidencialitat de les dades de caràcter personal conforme al que disposa la legislació aplicable.

8.- Drets dels usuaris

Els usuaris tenen dret a:

 • Accedir a les seves dades personals;
 • Sol·licitar la rectificació de qualsevol dada inexacte;
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades;
 • Sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades;
 • Oposar-se al tratament de les seves dades;
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 • Així mateix, els Usuaris tindràn dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tratctament automatitzat de dades.

L’Usuari pot exercir tots aquests drets a la següent adreça de correu electrònic: info@afdacat.org indicant el motiu de la seva petició i aportant una còpia del seu D.N.I.

L’Usuari també pot enviar la vostra petició per correu ordinari a la següent adreça: info@afdacat.org

La comunicació adreçada al Titular haurà de contenir la informació següent:

 • Nom i cognoms de l’Usuari; fotocòpia del document nacional d’identitat, o del passaport o altre document vàlid que l’identifiqui.
 • Petició en què es concreta la sol·licitud.

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, l’Usuari tindrà dret a presentar una reclamació davant d’una Autoritat de Control, en particular a l’Estat membre on tingui la residència habitual, el lloc de treball o el lloc de la suposada infracció, en cas que considereu que el tractament de les vostres dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l’exercici dels vostres drets.

L’autoritat de control davant la qual s’hagi presentat la reclamació informarà el reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.

9.- Transferencies i/o cessions a tercers

S’informa a l’Usuari que les dades de caràcter personal no podran ser cedides a terceres empreses o entitats.

Les dades dels Usuaris únicament podran ser utilitzades pel Titular per a qualsevol ús que serveixi per complir correctament amb les finalitats del tractament de dades de caràcter personal recollides al punt 4 d’aquesta Política de Privadesa.

10.- Preguntes

Si teniu algun dubte sobre la nostra Política de Privadesa, poseu-vos en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a: info@afdacat.org

Així mateix, si considera que els seus drets no estan degudament salvaguardats, té dret a presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos, les dades de contacte de les quals són: telèfons 900 293 183; adreça postal C/Jorge Juan 6, 28001 Madrid; oficina electrònica https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ i Sol·licitud www.agpd.es

11.- Acceptació i Consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint-ne el tractament per part del Titular, en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privadesa.

Skip to content